วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ศทอ. ชัยนาท ดำเนินการสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูมันสำปะหลังโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ณ แปลงมันสำปะหลัง

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายบพิตร ปริปุณณากร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางสาวณัฐทิชา เหล็กทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ดำเนินการสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูมันสำปะหลังโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ  ณ แปลงมันสำปะหลัง หมู่ที่ 10 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท พร้อมสนับสนุนแมลงหางหนีบ จำนวน 30,000 ตัว ให้กับเกษตรกร


ศทอ.ชัยนาท ร่วมลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายบพิตร ปริปุณณากร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางสาวภัทรวดี ศรีสุธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567 ณ แปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลเนินขาม  อำเภอเนินขาม และ แปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านสระแก้ว อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท


ศทอ.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของส่วนราชการในจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4/2567

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายบพิตร ปริปุณณากร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของส่วนราชการในจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4/2567  เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จโดยเร็ว และมิให้งบประมาณถูกพับไป ณ ห้องประชุมหลวงปู่สุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีนายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุม
ศทอ.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5/2567

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายบพิตร ปริปุณณากร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายภาณุ ภาณุเวช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  เป็นประธานการประชุม